Ûnder ûs – Jan Nota

Jan Nota is een veelzijdige Friese muzikant en zanger die aanvankelijk met anderen muziek maakte, maar sinds een jaar of tien als Friese troubadour optreedt. Jan staat met enkel zijn gitaar, basdrum en zang garant voor een zeer gevarieerd programma. Bij de Friese theater groep Tryater specialiseerde hij zich in de bekwaamheid ‘verhalenverteller’ en na het behalen van het diploma van de Stichting Bier Opleidingen Nederland, combineert hij al deze vaardigheden in een gevarieerd muziek, verhalen en bierproef programma. Zowel op kleine als wat grotere schaal erg gezellig en gevarieerd! Jan speelt bekende Friese, Nederlandstalige en Engelstalige luisterliedjes en/of meezingers.

Onder ons is een single van Boudewijn de Groot uit 1967 die niet verscheen op een van de reguliere albums van De Groot, het is wel op het in 1973 verschenen verzamelalbum Dubbel, twee te vinden. Onder ons gaat over overdreven sociale controle en de sleur van het leven. Ook als je even uit de ban springt, keer je weer terug. Lennaert Nijgh was ook hiervan de tekstschrijver. De B-kant Verdronken vlinder werd bekender dan de A-kant. Dat is waarschijnlijk het gevolg van een heruitgave als A-kant in 1967.

De hertaling van de Friese tekst volgt het sociale beeld en de sleur van het leven op het Friese platteland. Sommigen voelen zich er heerlijk veilig in thuis, anderen voelen zich erin opgesloten en verlaten Friesland. Hun Friese roots zullen ze nooit verliezen en doorgaans altijd koesteren in hun bloed (met een duiding daarvan uit het Friese volkslied).

Boudewijn de Groot zijn reactie:

Ze doen het wel erg goed, daar in Friesland. Goeie arrangementen, geen foute akkoorden, goed gezongen en gespeeld. Niks mis mee. Een hele eer eigenlijk.

Tip fan de sluier

Under ús

It is in stêd, it is ’n doarp, it is ’n buorskip of ’n streek,
en do moatst der net te mâl dwaan, want dan hearst ’n lange preek,
dêr’tst ‘hoi’ seist yn de winkel, ‘op rekken, ja is bêst,
kom mar moarn om te beteljen, want do komst út in goed nêst.’

En do kinst ‘r lekker seure, mei in oardiel, krekt as mem,
omdat elkenien wol wat hat, dêr’t ek oer seure kin.

 Mar wat is it der gesellich, want do kenst der elkenien,
hjir ’n praatsje, dêr ’n pilske, as de dei is dien,
en ast âlder wurdst, dan lekker mei syn allen yn de keet,
lekker sûpe en wat blowe, ynteresseart it dy in reet?

 En dan giest ek op fakânsje mei dyn maten ider jier,
lekker sûpe op Terskelling of in wykeintsje nei Skier.

 En do hast noch alle tiid, dus geselligens foarop,
lekker hingje yn dyn ploechje, want dat fielt doch “top”!
Skielk silst it oars dwaan, dyn gelok dat ropt dy ta,
mar do hast it noch net troch, letter is it sa.

Dus sa groeist op yn dyn ploechje, och wat is it der fertroud,
en sa no en dan ris winkelje en út iten gean yn Ljouwert.

 En dan moatst ek mar ris trouwe, want dat wurdt dan ek ris tiid,
mei in famke út de buorren en och wat binn’ jim bliid,
mei in prachtich frijsteand húske, even fierder op de streek,
mei in hage en wat blomkes om in moaie griene bleek.

 Soms begjinst te prakkesearjen, ….haw ik soms wat mist,
yn dyn eigen lytse doarpke, dêr’tsto alle minsken kenst.

 De ien leeft sa syn libben, it fielt foar him fertroud,
in oar beknypt de strôte en wurdt soks te benaud.
Hy wurdt Frysk om utens, mar hoe fier hy ek springt,
syn Fryske bloed sil brûzje as hy oan Fryslân tinkt.

MP3